EN

FR


Cross-border mediation

Elk jaar maken ongeveer 170.000 internationale koppels in de Europese Unie een scheiding mee. Vaak zijn hierin kinderen betrokken. Wanneer het conflict escaleert kan het zijn dat een ouder de kinderen ontvoert naar het buitenland en zo het contact tussen de kinderen en de achterblijvende ouder voor langere tijd verbreekt.

In België behandelt Child Focus sinds 2011 voor het eerst meer dan 500 dergelijke kinderontvoeringszaken.

Zowel binnen de Europese Unie als internationaal werden instrumenten ontwikkeld om deze zaken juridisch te regelen. Deze juridische weg duurt lang en werkt niet ontradend.

Na onderzoek werd vastgesteld dat een kinderontvoering gemiddeld één jaar duurt alvorens een juridische oplossing wordt gevonden.

Dit is voor de betrokken kinderen maar zeker ook voor hun ouders een zeer traumatische ervaring.

 

Indien echter de ouders, via bemiddeling, onderling een akkoord kunnen vinden, dan zullen zij vlugger tot een regeling komen en deze ook beter en langer respecteren.

Bemiddeling is ook een uitstekend instrument om de ouders te ondersteunen en te begeleiden.

In internationale setting vereist bemiddeling evenwel bijkomende kennis en vaardigheden.

Een internationale familiebemiddelaar moet onder andere de werking van de internationale instrumenten en regelgeving kennen en begrijpen. Hij moet kunnen werken met cultuurverschillen en taalproblemen en oplossingen kunnen vinden voor de grote afstanden die soms overbrugd moeten worden.

 

De voorbije 2 jaar heeft Child Focus, ism het Duitse MiKK, de KULeuven en het Nederlandse IKO, bemiddelaars uit EU-lidstaten opgeleid tot internationale familiebemiddelaars volgens éénzelfde bemiddelingsmodel.

Dit netwerk kan koppels met een internationaal familieconflict bijstaan in het vinden van oplossingen die rekening houden met het specifieke grensoverschrijdende karakter van hun conflict. Het kan ook aangesproken worden om internationale kinderontvoeringen te vermijden of te helpen oplossen.

Sinds 26 april 2012 is Marleen Vaes erkend International Family Mediator.

 

Cross-border mediation is een vrijwillige bemiddelingsprocedure die ouders de mogelijkheid biedt om, door tussenkomst van erkende en ervaren crossborder family mediators hun geschillen op te lossen bij

(dreigende) kinderontvoering door één ouder. 

De partijen worden door de mediators geholpen om de geschillen in kaart te brengen. Belangrijk uitgangspunt is om oplossingen te formuleren die recht doen aan het kind en voor beide ouders aanvaardbaar zijn. 

In geval van een kinderontvoering door één van de ouders biedt een cross-border mediation partijen de garantie dat, voor zover daar sprake van is, de voortgang van de gerechtelijke procedure tot terugbrenging van het kind niet geschaad of vertraagd wordt. De bemiddeling loopt immers naast deze procedures. 

De rechter zal geen rekening houden met het feit dat een poging tot mediation is ondernomen, behalve natuurlijk wanneer er een akkoord tot stand kwam. 

Onderzoek wijst uit dat overeenkomsten na mediation beter worden nagekomen doordat de ouders direct betrokken waren bij het besluitvormingsproces.

Deze werkwijze bevordert de toekomstige relatie tussen ouders, zodat conflicten en een potentieel trauma voor het kind, en voor de familie als geheel, beperkt worden. 

Meer over het Europees netwerk Cross Border Mediation